Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie
Witaj gościu! Dzisiaj jest: 10 sierpnia 2020 Imieniny obchodzą: Borys, Bogdan, Wawrzyniec
Od 8.11.2006 jesteś 202321 osobą odwiedzającą naszą stronę
W dniu 11.04.2014 roku Klub 11PA zorganizowa³ siê zawody sprawno¶ciowo- obronne z okazji 15 rocznicy wst±pienia Polski do NATO. Zawody sk³ada³y siê z trzech konkurencji: testu wiedzy o NATO, biegu na orientacjê oraz strzelania z pistoletu pneumatycznego. W zawodach wziê³o udzia³ 15 czteroosobowych dru¿yn z Gimnazjów w Wêgorzewie i w Budrach, ZSO i ZSZ w Wêgorzewie (w sk³adzie dru¿yny by³y zawsze dwie dziewczyny i dwóch ch³opaków). Pierwszym etapem by³ dru¿ynowy test wiedzy o NATO. Nastêpnie odby³ siê bieg na orientacjê. Na trasê przygotowan± przez m³. chor. Zbigniewa Romanowskiego uczestnicy wybiegali z "dusz± na ramieniu" - kto dzi¶ umie czytaæ mapy topograficzne. Obawy okaza³y siê jednak przesadzone - tylko dwie dru¿yny mia³y problemy z odnalezieniem siê w malowniczych okolicach nad Jeziorem ¦WIÊCAJTY. Rekordzi¶ci trasê ok. 3,8 k, pokonywali w niespe³na 40-50 min. Ostatni± konkurencj± by³y zawody strzeleckie, a na koniec oczywi¶cie gor±cy posi³ek w plenerze. W wyniku przeprowadzonych zawodów klasyfikacja generalna wygl±da nastêpuj±co:

I miejsce ZSO Wêgorzewo DRU¯YNA II - 38 PKT.
1. Magdalena Pawlik
2.Ewa Wojciechowska
3. Wojciech Bartoszewicz
4. Patryk Smyka

II Miejsce ZSO Wêgorzewo - DRU¯YNA III - 35 PKT.
1. Anna Stasiak
2. Martyna Ko³owerzo
3. Patryk Ko¶ciñski
4. Piotr Tyski

III Miejsce ZSO Wêgorzewo DRU¯YNA VII - 33,5 PKT.
1. Magdalena Kowalik
2. Iwona Winc³awska
3. Damian Kokocha
4. Mateusz Ogrodniczuk

IV Miejsce ZSO Wêgorzewo DRU¯YNA IX - 32,5 PKT.

1. Zuzanna Siemieniago
2. Agnieszka Onyszczak
3. Antoni Czarnecki
4. Mariusz Sobolewski

V Miejsce Gimnazjum Budry DRU¯YNA I - 32,5 PKT.
1. Agnieszka Bu³ajewska
2. Gabriela Gulczyñska
3. Sebastian Bojsicki
4. £ukasz Karu¿el

VI miejsce ZSO Wêgorzewo DRU¯YNA VI 31 PKT.
1. Julita Szynkar
2. Magda Kiriaka
3. Dawid Potoczny
4. Maciej Cudowski

Aleksander IWANIUK
Kierownik Klubu 11 PA w Wêgorzewie
Prezes Towarzystwa Przyjació³ 1 MBA
dodał(a): nextmin
komentarzy: 0
W dniach 28 - 30 marca 2014 w Poznaniu odby³ siê ogólnopolski fina³ 37. Olimpiady Jêzyka Niemieckiego.
Z ponad 25 tysiêcy uczestników na etapie eliminacji szkolnych w ca³ej Polsce, do etapu centralnego zakwalifikowano 64 osoby.
Jedynymi osobami reprezentuj±cymi województwo warmiñsko-mazurskie w finale byli uczniowie Liceum Ogólnokszta³c±cego im. gen. M. Zaruskiego w Wêgorzewie Dominik Kucharski, uczeñ Ewy Zawadki oraz Dominikus Preugszas, uczeñ Karola Kêpki. Na trzydniowe zmagania do stolicy Wielkopolski pojechali pod opiek± germanistki, Ewy Zawadki.
Po te¶cie pisemnym i czê¶ci ustnej, sprawdzaj±cej wiedzê z zakresu literatury i kultury krajów niemieckojêzycznych, obaj uczniowie uzyskali tytu³ finalisty, co jest równoznaczne ze zwolnieniem z najwy¿szym wynikiem egzaminu maturalnego z jêzyka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Dominik Kucharski powtórzy³ swój sukces z ubieg³ego roku, poniewa¿ w 36. olimpiadzie jako jedyny przedstawiciel naszego województwa równie¿ zdoby³ tytu³ finalisty.
Na uroczystym wrêczeniu nagród oprócz w³adz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wy¿szej Szko³y Jêzyków Obcych im. Samuela Bogumi³a Lindego (organizatora olimpiady) byli obecni przedstawiciele Konsulatu Generalnego Niemiec we Wroc³awiu, Instytutu Goethego w Warszawie, Ambasady Szwajcarii w Warszawie, Austriackiego Instytutu Jêzykowego i Forum Kultury w Warszawie oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frakfurcie i innych polskich uniwersytetów. Wszyscy zapraszali finalistów olimpiady do podjêcia studiów na swoich uczelniach. Serdeczne gratulacje dla naszych olimpijczyków!
Ewa Zawadka
dodał(a): nextmin
komentarzy: 0
08-04-2014:Pan Tadeusz
Dnia 27 Marca- na zaproszenie Wêgorzewskiego Zespo³u Szkó³ Zawodowych odby³o siê drugie czytanie "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza. Epopeja, która rozbrzmiewa³a w Centrum Kultury tego dnia nie by³a przypadkowa, poniewa¿ 27 marzec to Miêdzynarodowy Dzieñ Teatru. Rozpoczêcia czytania inwokacj± podjê³a siê Halina Faj (starosta powiatu Wêgorzewskiego). Nastêpnie mieli¶my przyjemno¶æ wys³uchaæ fragmentów "Pana Tadeusza" czytanych przez: Dyrektora Domu Kultury w Wêgorzewie ,Burmistrza Krzysztofa Piwowarczyka, przewodnicz±cego Rady Powiatu- Jerzego Litwinienkê, redaktora naczelnego gazety wêgorzewskiej- Annê Styrañczak, przedstawicielki Biblioteki Miejskiej oraz pss spo³em, komendanta stra¿y po¿arnej. Nie zabrak³o tak¿e boskiej interwencji, a mianowicie duchownego (proboszcza) parafii ¶w. Piotra i Paw³a.
W g³o¶nym czytaniu uczestniczyli równie¿ nauczyciele: szkól zawodowych Monika Racinowska, Agnieszka Malinowska, Gimnazjum w Wiêckach- Marzena Czerniawska, Gimnazjum w Wêgorzewie - Dariusz Polonis, pojawili siê równie¿ nauczyciele i uczniowie z Radziej.
Nasz± szko³ê reprezentowa³y: Pani Marzena Wierzchowska oraz uczennica klasy IIc - Zuzanna Szczepañska.
Wszystko przebiega³o sprawnie, dziêki prowadz±cym: Angelicê Cybruk, Renaciê Brzozowskiej - uczennic szko³y zawodowej w Wêgorzewie.
dodał(a): nextmin
komentarzy: 0
28.03.2014r. wêgorzewskie liceum zaprosi³o nas na fina³ III edycji Miêdzynarodowego Konkursu Poetyckiego „Namuzowywanie”. Wieczór odby³ siê w bardzo klimatycznym nastroju miêdzy innymi dziêki scenografii przygotowanej przez Pani± Dorotê Kamiñsk±. Uczestnicy Szkolnego kabaretu „Bis” recytowali wiersze, które wcze¶niej komisja nauczycieli uzna³a za najlepsze. Oczywi¶cie do samego koñca nikt, poza samymi autorami, nie wiedzia³, czyj jest czytany w danym momencie wiersz. Wszystko po to, aby na koniec ka¿dy widz móg³ wybraæ ten, który podoba mu siê najbardziej, a jego opinia by³a obiektywna. Ca³± imprezê towarzyszy³a nam Aleksandra Przesmycka, uczennica Wêgorzewskiego gimnazjum, która swoim g³osem i doborem repertuaru wzruszy³a niemal¿e ka¿dego. Swój talent muzyczny zaprezentowali nam równie¿ Maria Grabiñska, graj±ca na saksofonie, oraz Adam ¯o³ondek, który wykona³ utwór „Bêdziesz moj± Pani±” na klarnecie. Po wys³uchaniu twórczo¶ci m³odych poetów, nadesz³a chwila, w której widzowie wybierali, wiersz, który spodoba³ im siê najbardziej. W tym roku serca publiczno¶ci podbi³ „Janusz” Urszuli Czumaj. W konkursie bra³a udzia³ równie¿ rosyjska m³odzie¿, która z wa¿nych przyczyn nie mog³a uczestniczyæ w finale. Miejsce na podium w kategorii szkó³ gimnazjalnych zajê³y uczennice: I Justyna M³otkowska (Gimnazjum w Wêgorzewie), II Daria Mazur (Gimnazjum w Radziejach), III Renata Radzewicz (Gimnazjum w Budrach z siedzib± w Wiêckach), wyró¿niona zosta³a równie¿ Karolina Dados (Gimnazjum w Wêgorzewie).W Kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych: I Ewelina Kucharska (LO), II Katarzyna Tarasewicz (LO), III Karolina Andrulonis (LO), wyró¿nienia trafi³y do Tatiany Zawadzkiej (ZSZ), Iwony Winc³awskiej (LO) i Adama ¯o³ondka (LO). Swoich si³ spróbowaæ mogli równie¿ absolwenci szkó³ ¶rednich, dla których stworzona zosta³a kategoria OPEN. Finalistami zostali: I Marek Gordziewicz (Uniwersytet w Bia³ymstoku) oraz II Urszula Czumaj (Uniwersytet Warszawski). Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! A za sprawny przebieg ca³ej imprezy dziêkujemy Pani Annie Barczak, która czuwa³a nad tym, aby wszystko przebieg³o zgodnie z planem. Z niecierpliwo¶ci± czekamy na kolejn± edycjê „Namuzowywania”, mamy nadziejê, ¿e wierszy bêdzie coraz wiêcej!
Klaudia Zegar IIc
dodał(a): nextmin
komentarzy: 0
Drugi dzieñ rekolekcji w LO rozpocz±³ siê mocnym wej¶ciem zespó³ Effatha. Klerycy z Seminarium w E³ku pokazali zupe³nie inn± formê modlitwy.Zespó³ ewangelizacyjny swoj± postaw± i ¶wiadectwem ¿ycia stara siê przekazywaæ prawdy wiary i wykorzystuj± do tego celu to, co do m³odzie¿y trafia najlepiej - muzykê. – Muzyka jest g³ównym ¶rodkiem przekazu, ale wa¿niejsza jest lektura S³owa Bo¿ego i ¶wiadectwo wiary. W rzeczywisto¶ci nie przyje¿d¿amy koncertowaæ, ale ¶wiadczyæ o Panu Bogu. - mówi jeden z artystów, którzy wyst±pili przed m³odzie¿±.

- Czasami idziemy do Ko¶cio³a, ale nie wiemy dlaczego. Dlatego chcemy doprowadziæ do tego, aby ka¿dy spotka³ Jezusa jako osobê, a nie jako CO¦ o czym opowiadamy – wyja¶nia jeden z cz³onków zespo³u.

Rekolekcje mia³y trwaæ godzinê jednak, ku zaskoczeniu wszystkich, ten czas okaza³ siê za krótki dla licealistów. Czy to dowód na to, ¿e taka forma bardziej odpowiada m³odym ludziom?

- Lepiej jest posiedzieæ na hali i pos³uchaæ piosenek religijnych ni¿ siedzieæ w Ko¶ciele i s³uchaæ czystej mowy – mówi pierwszoklasista..

- Najbardziej zaskoczy³o mnie to, ¿e klerycy s± tacy szaleni. W koñcu nie by³o nudno. Chcia³bym, ¿eby przyjechali za rok – dodaje jego kolega.

– Podoba³o mi siê, ¿e to by³y takie nietypowe rekolekcje, na poziomie m³odzie¿y. To co oni lubi±, g³o¶n± i weso³± muzykê – komentuje Dorota Kamiñska, pedagog szkolny. – Jest to ciekawa forma rekolekcji, która przyci±ga m³odych ludzi, poniewa¿ jest weso³o, zabawnie i sympatycznie – dodaje. Po tym spotkaniu uczniowie byli pe³ni energii i bogatsi nowe do¶wiadczenia.

- Mamy nadziejê, ¿e rekolekcje w przysz³ym roku bêd± równie fajne- mówi± uczniowie .
dodał(a): nextmin
komentarzy: 0
Dnia 28 marca 2014 r po raz kolejny Liceum Ogólnokszta³c±ce w Wêgorzewie zosta³o odwiedzone przez p. Augustynowicza, który przeprowadzi³ wyk³ad z matematyki. Wziê³y w nim udzia³ trzy klasy o profilu matematyczno- fizycznym. Ca³o¶æ trwa³a dwie godziny lekcyjne, jednak uczniowie mówili, ¿e szybko min±³ im czas i chêtnie zostaliby na d³u¿ej. Na pocz±tku go¶æ opowiada³ o filozofii Talesa, pó¼niej mo¿na by³o dowiedzieæ siê kilku ciekawostek o prawie Pitagorasa i o wielu innych rzeczach tego typu... Przez ca³e spotkanie obecne by³y zadania na dowodzenie. Jak powiedzia³ jeden z uczniów „wyk³ad udowodni³, ¿e matematyka jest bardzo interesuj±c± dziedzin± nauki i jak najbardziej da siê lubiæ”. Jako ¿e takie wydarzenia staj± siê modne i cykliczne, jeszcze wielu uczniów bêdzie mia³o okazjê, ¿eby na to pój¶æ i oceniæ wed³ug w³asnego uznania.
dodał(a): nextmin
komentarzy: 0
W miniony weekend w wêgorzewskim liceum ogólnokszta³c±cym zosta³ rozegrany turniej gry komputerowej League of Legends. Takie przedsiêwziêcie w szkole im. Mariusza Zaruskiego mia³o miejsce po raz pierwszy. Udzia³ w nim wziê³o jedena¶cie 5-cio osobowych dru¿yn, sk³adaj±cych siê g³ównie z uczniów Wêgorzewa i okolic. Nie brakowa³o te¿ publiczno¶ci i zagorza³ych fanek graczy.

Rozgrywki zosta³y zorganizowane przez Krzysztofa Sautera, który wraz z licealistami przygotowali turniej. Imprezie mimo weekendu towarzyszy³o od pocz±tku bardzo du¿e zainteresowanie. W¶ród uczestników znale¼li siê gimnazjali¶ci z Wêgorzewa i okolic, gracze ze szkó³ ¶rednich i studenci (niektórzy z nich powracali do miasta specjalnie z okazji turnieju), pojawi³o siê te¿ wielu kibiców, którzy przez ca³± imprezê podgrzewali atmosferê. Dru¿yny zosta³y podzielone na pary i gra³y systemem pucharowym. Pierwszego dnia zaplanowano mecze 1/8 fina³u, oraz æwieræfina³y. W nich najlepsi okazali siê gracze dru¿yn Gorillaz, Rudolandia, Dreamteamheroine oraz Banany Soraki i to oni zagwarantowali sobie prawo walki o tzw. „pud³o”.

Ju¿ o 11. 00 pierwsze dru¿yny zasiad³y na swoich stanowiskach z wypisan± na twarzy wol± walki i chêci± pokonania przeciwnika. Jako pierwsze na liniê frontu trafi³y ekipy Gorillaz i Rudolandia. Tutaj stanowczo by³o widaæ dominacjê Gorillaz nad oponentem, przede wszystkim w farmie (zabijaniu creepów) i killach (zabójstwach). Dynamiczne tempo gry narzucone przez dru¿ynê dominuj±c± szybko rozprawi³o siê z przeciwnym teamem i tak oto pierwsze starcie zakoñczy³o siê zwyciêstwem dru¿yny Gorillaz.

Druga czê¶æ pó³fina³u rozgrywa³a siê pomiêdzy Bananami Soraki , a DREAMTEAMHEROINE(DTH). W tym meczu sytuacja by³a ju¿ o wiele bardziej wyrównana i obie dru¿yny sz³y niemal¿e ³eb w ³eb,ale ostatecznie triumfowa³ sk³ad DREAMTEAMHEROINE.

Bitwa o trzecie miejsce toczy³a siê pomiêdzy zespo³ami Rudolandii Bananami Soraki. Pomimo tego ,¿e w meczu z Gorillaz Rudolandia nie pokaza³a nic nadzwyczajnego w tym straciu zaskoczy³a wszystkich widzów , a zarazem przeciwnika ,zdobywaj±c przewagê w pocz±tkowej fazie gry i spychaj±c przeciwników pod wie¿e. W late game ich przewaga zaczê³a powoli siê kruszyæ ,a na prowadzenie wysz³y Banany Soraki .Koñcówka meczu by³a niezwykle zrównowa¿ona i bierna -typowe oczekiwanie na b³±d przeciwnika i wykorzystanie go przeciwko niemu. Ostatecznie to Banany Soraki zatriumfowa³y w tej rozgrywce.

Fina³owa walka odby³a siê pomiêdzy dru¿ynami Gorillaz i DTH. Grana by³a do dwóch zwyciêstw. Pierwszy mecz wygra³a dru¿yna Gorillaz ,natomiast drugi ich przeciwnicy. Decyduj±ce starcie DTH rozpoczê³o bardzo agresywnie.

Fina³ rozpoczêli¶my pora¿k± spowodowan± du¿ymi umiejêtno¶ciami przeciwników, lecz dziêki wspó³pracy i skupieniu zdo³ali¶my wywalczyæ pierwsze miejsce.Turniej ten zosta³ zorganizowany z dok³adn± precyzj± , nagrody by³y atrakcyjne, publiczno¶æ dopingowa³a do ostatnich chwil zawodów. Rywalizacja by³a wyrównana i na wysokim poziomie. Bêdzie to dobra promocja szko³y dla przysz³ych uczestników oraz obecnych gimnazjalistów- mówi Damian Mackiewicz z dru¿yny DTH. Na nic zda³y siê bohaterskie zrywy do teamfigtów Gorillaz , które pomimo usilnych starañ przegrywali. Musieli oni uznaæ wy¿szo¶æ przeciwników zarówno w tym spotkaniu, jak i ca³ym turnieju. Mecz by³ naszpikowany emocjami ,a publiczno¶æ nie dawa³a o sobie zapomnieæ.

- Super organizacja, zapewnione idealne warunki do gry ze strony technicznej. Co do fina³u, pierwszy mecz zagrali¶my na wysokim poziomie, dlatego wygrali¶my. Niestety poczuli¶my siê zbyt pewnie i dekoncentracja wp³ynê³a znacz±co na nasze b³êdy w drugim spotkaniu. Do trzeciego spotkania podeszli¶my zbyt pewni siebie, a dru¿yna przeciwna zakoczy³a nas solidn±, dobr± gr±”- ocenia Adam Anchim z dru¿yny Gorillaz.
dodał(a): nextmin
komentarzy: 0
Zuzanna Wo¼niak i Joanna Lewko najlepsza par± deblow± w województwie. Tytu³ ten zdoby³y podczas rozgrywanych Mistrzostw Województwa w Dru¿ynowym Tenisie Sto³owym w Ostródzie 26 marca 2014 roku. W finale wystartowa³o 10 najlepszych dru¿yn z poszczególnych rejonów województwa. W pierwszych grach nasze zawodniczki wygra³y swoje pojedynki i gry deblowe bez straty seta, pokonuj±c zespo³y z Gi¿ycka, Pieniê¿na, Olsztyna i Mr±gowa. W pó³finale licealistki pokona³y zespó³ z Bartoszyc 3:0, a w finale ponownie pokona³y Gi¿ycko. Zawodniczka rezerwow± by³a Justyna Waraksa. Zdobycie tytu³u mistrza województwa premiuje ich do startu w Mistrzostwach Polski, które odbêd± siê na pocz±tku czerwca w £odzi. Nieco gorzej powiod³o siê parze deblowej ch³opców. Damian Kokocha, Kamil Krawiel i Dawid Bohun nie mieli szczê¶cia w losowaniu. Trafili do grupy z Olsztynem i Gi¿yckiem. Jak siê pó¼niej okaza³o, zespo³y te stanê³y na podium. Ch³opcy walczyli jednak zaciêcie, przegrywaj±c ostatecznie z tymi zespo³ami stosunkiem 2:3. Kamil Krawiel to m³ody sta¿em zawodnik, mo¿na powiedzieæ odkrycie sezonu, który ma za sob± niewiele ponad 100 godzin treningu. W parze z Damianem Kokoch±, który by³ filarem zespo³u, w przysz³o¶ci zbuduj± mocny zespó³ i powalcz± o lepsz± lokatê. Ostatecznie liceali¶ci zajêli ósme miejsce.
Trener zespo³u Piotr Lewko dziêkuje dyrekcji LO za udostêpnienie sali do treningu jak równie¿ zorganizowanie wyjazdu na mistrzostwa.
Asia Lewko, jakby ma³o by³o jej jeszcze gry, wystartowa³a w Go³dapi 30 maca w cyklicznym turnieju organizowanym przez LZS Olsztyn o Puchar Prezesa TVP Olsztyn, zajmuj±c II miejsce i awans do pó³fina³ów, które odbêd± siê za dwa tygodnie. Justyna Waraksa w swojej kategorii wiekowej zdoby³a I miejsce i tak¿e awans do pó³fina³ów. Obie reprezentowaæ bêd± gminê Budry.
dodał(a): nextmin
komentarzy: 0
Jak co roku - 21 marca, Liceum Ogólnokszta³c±ce szeroko otwiera swoje drzwi i zaprasza go¶ci do zwiedzania i poznawania historii szko³y oraz jej oferty edukacyjnej na nastêpny rok. Dyrekcja szko³y wraz z nauczycielami wychowania fizycznego, wzbogacaj±c wiosenn± ofertê, zorganizowa³a I Wiosenny Turniej Pi³ki Siatkowej im. Gen. Mariusza Zaruskiego. Z zaprzyja¼nionej szko³y ZSKSiA w Gi¿ycku przyjecha³y dru¿yny dziewcz±t i ch³opców, z którymi rozegrali¶my trzysetowe spotkania. W koñcowej klasyfikacji dru¿yna dziewcz±t, pod opiek± instruktora Rajmunda Klukowskiego, w sk³adzie: Karolina G³adczyñska (kl. III A), Wiktoria Jewu³a (kl. I B), Paulina Hawrylak ( kl, I A), Magdalena Kowalik (kl. I C), Weronika Gasperowicz (kl. I A), Gabriela Kulikowska (kl. I A) i Kinga Pres (kl. I C) zajê³a I miejsce pokonuj±c dziewczêta z Gi¿ycka 3:0 w setach. Dru¿yna ch³opców w sk³adzie: Dawid Potoczny (kl. II B), Rados³aw Szczepañski (kl.III A), Mateusz Szczygie³ (kl. III D), Robert Wysocki (kl. III A), Patryk Potyra (kl. III D), Grzegorz Makar (kl. III D), Jakub Moskal (Gim.), Dawid Klisz (kl. I D), Wojciech Bartoszewicz (kl. II D), Adam Lubera (kl. II D), Damian Mackiewicz (kl. I D), Marcin Koñczy³o (kl. III D) oraz Mateusz Ogrodniczuk (kl. I A) po zaciêtej walce uleg³a dru¿ynie z Gi¿ycka w setach 0:3. Dziêkuj±c Dyrektorowi szko³y p. Waldemarowi Czapskiemu za okaza³e puchary i poczêstunek, gratulujemy reprezentantom naszej szko³y i ¿yczymy, aby wszyscy tak ciekawie spêdzali „Dzieñ Wagarowicza”.
dodał(a): nextmin
komentarzy: 0
26-03-2014:OMWwPRM
W dniu 15.03.2014r. w hali OSiR odby³y siê Otwarte Mistrzostwa Wêgorzewa w Pi³ce Rêcznej Mê¿czyzn. W turnieju uczestniczy³y dwie dru¿yny z LO w Wêgorzewie pod opiek± instruktora Rajmunda Klukowskiego. W sk³ad dru¿yny „LO I” weszli: Dawid Potoczny (kl. IIB), Jakub Prokop (kl. IIB), Aleksander Kondrusik (kl. II A), Patryk ¦mierzyñski (kl. IIIB), Robert Wysocki (kl. IIIA), Mateusz Szczygie³ (kl. III D), B³a¿ej Myka (kl. III B) oraz Rados³aw Szczepañski (kl. III A). Drug± dru¿ynê „LO II” stanowili: Rafa³ Kupibida (kl.I A), Adam Drabik (kl. I A), Karol Grabiñski (kl. I A), Daniel Michaelis (kl. IB), Marcin Ga³ecki (kl. I B), Szymon Bagan (kl. I B), Micha³ Feszczyn (kl. I B), Pawe³ Dobosz (kl. I B) i Jaros³aw Kwoka (kl. I B). Nasi uczniowie wykazali siê sportowym duchem walki i w koñcowej klasyfikacji, po zwyciêskich spotkaniach z reprezentacj± Gimnazjum w Wêgorzewie, zajêli I miejsce (LO I) i III miejsce (LO II).
Najlepszym zawodnikiem zosta³ Robert Wysocki (LO I), a najlepszym bramkarzem Marcin Ga³ecki (LO II). Ca³y turniej przebiega³ w duchu „fair play”. Dziêkujemy naszym zawodnikom za godne reprezentowanie szko³y i ¿yczymy powodzenia w kolejnych spotkaniach.
dodał(a): nextmin
komentarzy: 0
24-03-2014:WYWIADÓWKA
26 marca 2014r. (¶roda) odbêdzie siê spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów. Spotkanie z rodzicami rozpocznie siê o godz. 16:30.
Zapraszamy.
dodał(a): nextmin
komentarzy: 0
Oto finali¶ci tegorocznego konkursu ( w porz±dku alfabetycznym):

KATEGORIA I (SZKO£Y GIMNAZJALNE)

Karolina Dados (Gimnazjum w Wêgorzewie)
Daria Mazur (Gimnazjum w Radziejach)
Justyna M³otkowska (Gimnazjum w Wêgorzewie)
Renata Radzewicz (Gimnazjum w Budrach z siedzib± w Wiêckach)

KATEGORIA II (SZKO£Y PONADGIMNAZJALNE)

Karolina Andrulonis (LO)
Ewelina Kucharska (LO)
Katarzyna Tarasewicz (LO)
Iwona Winc³awska (LO)
Tatiana Zawadzka (ZSZ)
Adam ¯o³ondek (LO)

KATEGORIA V (OPEN)

Urszula Czumaj (Uniwersytet Warszawski)
Marek Gordziewicz (Uniwersytet w Bia³ymstoku)

Serdecznie gratulujemy!

Wieczór poetycki, na którym przedstawione zostan± wiersze laureatów, odbêdzie siê 28 marca 2014r. o godz. 18.00 w sali gimnastycznej LO. Gor±co zapraszamy!

Organizatorzy
dodał(a): nextmin
komentarzy: 0
W dniu 28 lutego 2014 roku uczniowie Liceum Ogólnokszta³c±cego w Wêgorzewie, na zaproszenie Dyrekcji Zespo³u Szkó³ im. M. Curie – Sk³odowskiej w Kêtrzynie uczestniczyli w XXVI Turnieju Pi³ki Siatkowej Ch³opców im. Lecha Skolimowskiego. Organizatorzy zadbali o piêkn± oprawê turnieju zapraszaj±c by³ego reprezentanta kadry Polski w pi³ce siatkowej Paw³a Papke ( rozegra³ 149 spotkañ w kadrze Polski), który otwieraj±c zawody, jako przedstawiciel szkó³ki siatkarskiej „ Papke – voley”, przybli¿y³ nam historiê swojej kariery od osi±gniêæ juniorskich w mistrzostwach Polski, Europy i ¶wiata, po zdobycze klubowe krajowe i miêdzynarodowe.
Niezwyk³e spotkanie z panem Paw³em Papke by³o du¿ym prze¿yciem dla zawodników i opiekunów. Wspólne zdjêcia i rozmowy na temat pi³ki siatkowej oraz sportu w szerszym kontek¶cie na d³ugo pozostan± w naszej pamiêci.
W turnieju nasi m³odzi zawodnicy: Dawid Klisz, Mateusz Ogrodniczuk, Krystian Wunderlich, Damian Mackiewicz, Marcin Koñczy³o, Patryk Potyra, Grzegorz Makar i Rados³aw Szczepañski nie sprostali dru¿ynom wykazuj±cym lepsz± formê i w koñcowej klasyfikacji zajêli IV miejsce. W ramach rewan¿u uczniowie z Kêtrzyna i Gi¿ycka zostali zaproszeni na Wiosenny Turniej o Puchar Dyrektora Liceum Ogólnokszta³c±cego w Wêgorzewie, który odbêdzie siê 21 marca 2014r. w hali LO.
dodał(a): nextmin
komentarzy: 0
28-02-2014:KOSZYKÓWKA
25.02.2014 r. w hali sportowej przy Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c±cych w Wêgorzewie odby³y siê Mistrzostwa powiatu wêgorzewskiego szkó³ ponadgimnazjalnych dziewcz±t i ch³opców w pi³ce koszykowej. Do wspó³zawodnictwa stanê³y po 2 dru¿yny dziewcz±t i ch³opców z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c±cych i Zespo³u Szkó³ Zawodowych. Zawody rozegrano systemem „ka¿dy z ka¿dym”, po rozegraniu 12 meczy klasyfikacja koñcowa przedstawia siê nastêpuj±co:
Dziewczêta:
I m-ce dru¿yna LO Nr 1 w sk³adzie:
Weronika Gasperowicz, Zuzanna Wo¼niak, Monika Cichocka, Julia Nowosad, Gabriela Kulikowska, Amelia Sosnowska, Daria Bazylewicz, Iwona Winc³awska – klasa 1a

II m-ce dru¿yna LO Nr 2 w sk³adzie:
Kie³czewska Julia, Zuzanna Jarecka, Kinga Pres, Monika Bry¿ys, Monika Bodnar - klasa I C,
Sylwia Hawrusik, Iza Szy³ejko, Klaudia Komorowska, Wiktoria Jewu³a, Paulina Pachucka, Marta Janczara - klasa I D
III i IV miejsca zajê³y dru¿yny ZSZ

Ch³opcy:

I m-ce dru¿yna LO Nr 1 w sk³adzie:
Dawid Klisz klasa I D, Maciej Dobrowolski klasa I A, Adam Drabik klasa I A, Karol Grabiñski klasa I A, Tomasz Masa klasa I C, Jakub Prokop klasa II B, Mateusz Ogrodniczuk klasa I A, Rafa³ Kupubida klasa I A, Patryk Skrzecz klasa I D

II m-ce dru¿yna ZSZ
III m-ce dru¿yna LO Nr 2 w sk³adzie:
Hubert Pop³awski klasa II D, Kamil Pruszyñski klasa II A, Kamil KrawieL klasa II D, Patryk ¦mierzyñski klasa III B, Daniel Antonik klasa II A, Damian Dobkowski klasa II B, Robert Wysoki klasa III A, Mateusz Szczygie³ klasa III D, Grzegorz Makar klasa III D, Patryk Potyra klasa III D.
Zawody sêdziowali nauczyciele WF ZSO Ewa Weso³owska i Rajmund Klukowski oraz ZSZ Anna Je¿owska Molisak i Katarzyna Maka³us.
Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y puchary i dyplomy ufundowane prze Starostwo Powiatowe w Wêgorzewie które zosta³y wrêczone prze pana Starostê Krzysztofa Ko³aszewskiego.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i ¿yczymy dalszych sukcesów sportowych. Dziêkujemy kibicom za dopingowanie swoich dru¿yn.
dodał(a): nextmin
komentarzy: 0
20-02-2014:OJN
W dniu 8 lutego w Toruniu odby³ siê okrêgowy etap 37. Olimpiady Jêzyka Niemieckiego. Nasze liceum reprezentowali Dominik Kucharski z klasy III A i Dominik Preugszas z klasy II A. Do drugiego etapu zakwalifikowa³a siê stosunkowo ma³a liczba uczestników (36 osób z województw: warmiñsko- mazurskiego, podlaskiego i kujawsko- pomorskiego).Czê¶æ pisemna trwa³a a¿ dwie godziny. Po etapie pisemnym Dominik Preugszas zaj±³ pierwsze miejsce, a Dominik Kucharski drugie. Obaj przeszli do czê¶ci ustnej, w której zaprezentowali obszern± wiedzê z zakresu historii i geografii krajów niemieckojêzycznych, a tak¿e popisali siê przeczytanymi lekturami. W dniach 28-30 marca pojad± do Poznania., gdzie odbêdzie siê fina³ olimpiady. Na trzydniowych zmaganiach w stolicy Wielkopolski spotkaj± siê najlepsi uczniowie z ca³ego kraju. Trzymamy kciuki !
dodał(a): nextmin
komentarzy: 0