1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2006 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2006 r.
3. Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
- język polski
- drugi przedmiot

15 stycznia 2007 r.,
16 stycznia 2007 r.
4. Ferie zimowe: 29 stycznia - 11 lutego:
Dolnośląskie, Łódzkie, Mazowieckie,
Opolskie, Zachodniopomorskie

22 stycznia - 4 lutego:
Podlaskie.

12 - 25 lutego:
Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie,
Śląskie, Warmińsko-Mazurskie

15 - 28 stycznia:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie,
Małopolskie, Świętokrzyskie,
Wielkopolskie
5. Wiosenna przerwa świąteczna 5 - 10 kwietnia 2007r.
6. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej:
a) w szkołach dla dorosłych, w których
    nauka kończy się w semestrze
    jesiennym
b) dodatkowy termin sprawdzianu
    w szkołach wymienionych w lit. a
c) w pozostałych szkołach podstawowych
d) dodatkowy termin sprawdzianu
    w szkołach wymienionych w lit. c9 stycznia 2007 r. godz. 15.00


12 kwietnia 2007 r. godz. 9.00

12 kwietnia 2007 r. godz. 9.00
5 czerwca 2007 r. godz. 9.00 ustalił dyrektor CKE
7. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
    nauka kończy się w semestrze
    jesiennym:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
b) dodatkowy termin w gimnazjach
    wymienionych w lit. a:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
c) w pozostałych gimnazjach:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
d) dodatkowe terminy w gimnazjach
    wymienionych w lit. c:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza

9 stycznia 2007 r. godz. 15.00
10 stycznia 2007 r. godz. 15.00


24 kwietnia 2007 r. godz. 9.00
25 kwietnia 2007 r. godz. 9.00

24 kwietnia 2007 r. godz. 9.00
25 kwietnia 2007 r. godz. 9.00


  5 czerwca 2007 r. godz. 9.00
  6 czerwca 2007 r. godz. 9.00
ustalił dyrektor CKE
8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych:
   - w szkołach ponadpodstawowych:


   - w szkołach ponadgimnazjalnych
    (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt
    11):


5 stycznia 2007 r. (s. zimowa)
27 kwietnia 2007 r. (sesja wiosenna)

5 stycznia 2007 r. (s. zimowa)
27 kwietnia 2007 r. (sesja wiosenna)
9. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych, szkół
policealnych i pomaturalnych
12 stycznia 2007 r.
lub
15 czerwca 2007 r.
10. Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej
   - język polski
   - drugi przedmiot
   - język ojczysty - w szkołach lub
    oddziałach z ojczystym      językiem nauczania mniejszości
      narodowej


8 maja 2007 r.,
9 maja 2007 r.,
10 maja 2007 r.
11. Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
   - część ustna
   - część pisemna

początek 4 maja 2007 r.
ustalił dyrektor CKE
12. Egzaminy z nauki zawodu i z przygotowania
zawodowego
ustalają kuratorzy oświaty
13. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
(sesja letnia)
   - etap pisemny
   - etap praktyczny
ustali dyrektor CKE
14. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
a) w szkołach podstawowych wymienionych
    w pkt 6a
b) w szkołach podstawowych wymienionych
    w pkt.6c
c) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7a
d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c
e) w szkołach, w których przeprowadzana
    jest pisemna część egzaminu     dojrzałości:
    - w sesji zimowej
    - w sesji wiosennej
f) w szkołach, w których przeprowadzana
    jest pisemna część egzaminu
    maturalnego w sesji wiosennej
    
g) w zasadniczych szkołach zawodowych,
    w których przeprowadzany jest etap
    pisemny egzaminu potwierdzającego
    kwalifikacje zawodowe
h) w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

9 stycznia 2007 r.

  12 kwietnia 2007 r.

9 i 10 stycznia 2007 r.
24 i 25 kwietnia 2007 r.


  15 i 16 stycznia 2007 r.
  8 i 9 maja 2007 r.
4 maja 2007 r.
(drugi dzień ustalą dyrektorzy szkół)

4 maja 2007r.
8 czerwca 2007 r.
15. Dodatkowym dniem wolnym od zajęć
w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy
może być po odpracowaniu:

4 maja 2007 r.,
16. Dodatkowym dniem wolnym od zajęć
w szkołach z 6 dniowym tygodniem pracy jest:
2 maja 2007 r.
17. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych
22 czerwca 2007 r.
18. Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2007 r.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z pózn. zm).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046 z pózn. zm.).